Uw rechten en plichten bij projecten 2023

Lefier voert geregeld projecten uit om woningen te verbeteren of te onderhouden. Als huurder kunt u mogelijk hinder ervaren van de werkzaamheden. U kunt ook te maken krijgen met extra kosten. Lefier wil u daarbij tegemoet komen. Samen met de huurdersorganisaties hebben we daar afspraken over gemaakt. Hieronder leest u wat u kunt verwachten, wat uw rechten zijn en wat u zelf moet doen. 

De afspraken gelden als u:

 1. een huurcontract heeft voor onbepaalde tijd,
 2. én bij de gemeente op staat ingeschreven op het adres dat u huurt,
 3. én daadwerkelijk in de woning woont.

Verbeterprojecten

Gaat Lefier uw woning verbeteren? Dit kunt u verwachten:

1. U krijgt een brief (minimaal 6 maanden van tevoren)

In deze brief staat:

 • wat de plannen zijn,
 • wanneer de verbetering is gepland,
 • waar u recht op heeft,
 • wat u zelf moet doen.
2. We stellen een bewonerswerkgroep samen

Met deze werkgroep bespreken we welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook tijdens de uitvoering van het project overleggen we geregeld met de bewonerswerkgroep.

3. We nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst

Op deze bijeenkomst:

 • leggen we uit welke verbeteringen we gaan uitvoeren
 • vertellen we wat dit voor u betekent
 • kunt u vragen stellen

Kunt u niet naar de informatiebijeenkomst komen? Dan kunt een aparte afspraak maken met uw contactpersoon van Lefier. In de uitnodiging staat wie uw contactpersoon is.

4. We vragen uw instemming met het verbeterplan

We sluiten van te voren een overeenkomst met u. Hierin leggen we vast welke zaken worden aangepakt. Het kan zijn dat door de verbeteringen uw huurprijs omhoog gaat. Ook dat leggen we vast. Als u het eens bent met de gemaakte afspraken ondertekent u deze akkoordverklaring.

 

Minimaal 70% akkoord

Lefier mag het project uitvoeren als minimaal 70% van de huurders in een complex een akkoordverklaring heeft ondertekend. Zo niet, dan wordt het plan niet uitgevoerd. Gaat u niet akkoord met de verbetering, maar 70% van de huurders in uw complex wel, dan kunt u zelf naar de rechter stappen (binnen 8 weken).

5. We voeren de verbeteringen uit

Als 70% van de bewoners akkoord is, hoort u wanneer de werkzaamheden beginnen.

Informatieboekje

Voordat het werk begint, krijgt u een informatieboekje. Hierin staat wat u kunt verwachten en hoe u zich kunt voorbereiden.

Vaste contactpersoon

Een medewerker van Lefier blijft tijdens het project uw vaste contactpersoon. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u een afspraak maken met uw contactpersoon.

Projecten planmatig onderhoud

Daarmee bedoelen we onderhoudswerkzaamheden in een complex die we uitvoeren volgens een vooraf afgesproken planning. Meestal zijn het werkzaamheden aan de buitenkant van de woningen of de gemeenschappelijke ruimtes. Voordat we een project gaan uitvoeren, bespreken we dit met de betreffende huurdersorganisaties.

U krijgt van te voren een brief

In deze brief staat:

 • welke werkzaamheden we gaan uitvoeren,
 • wanneer we het onderhoud uitvoeren,
 • of u recht heeft op een vergoeding en wat het bedrag is.

Welke vergoeding krijgt u?

vergoeding voor werkzaamheden in uw woning

Als er binnen in uw woning wordt gewerkt kan dat veel overlast geven. Daardoor is het wonen minder plezierig. Daarvoor krijgt u een vergoeding. U krijgt deze vergoeding als de werkzaamheden zijn afgerond. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe hoger de vergoeding.

Duur werkzaamheden
Bedrag
1 t/m 5 dagen € 0
6 t/m 10 dagen € 130
11 t/m 15 dagen € 260
16 t/m 20 dagen € 390
21 t/m 25 dagen € 519,99
Meer dan 25 dagen

€ 519,99 + € 5,20 per dag vanaf dag 26
(tot een maximum van € 1.040)

De bedragen zijn een percentage van de gemiddelde maandhuur in 2023 (€ 519,99)

Vergoeding voor werkzaamheden buiten uw woning

Ook van werkzaamheden aan de buitenkant van de woning of aan de gemeenschappelijke ruimtes kunt u enige overlast hebben. Daarvoor krijgt u een vergoeding. U krijgt deze vergoeding als de werkzaamheden zijn afgerond. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe hoger de vergoeding.

Duur werkzaamheden
Bedrag
1/ t/m 4 weken € 0
5 t/m 8 weken € 52
9 t/m 12 weken € 104
13 t/m 16 weken € 156
Meer dan 16 weken

€ 156 + € 52 per 4 weken vanaf week 17
(tot een maximum van € 519,99)

De bedragen zijn een percentage van de gemiddelde maandhuur in 2023 (€ 519,99)

Goed om te weten over vergoedingen voor de werkzaamheden

 • De vergoeding gaat in vanaf de eerste dag dat de werkzaamheden daadwerkelijk starten.
 • Lopen de werkzaamheden onverwacht uit? Dan krijgt u ook een vergoeding voor de extra dagen (behalve als de uitloop te wijten is aan u als huurder).
 • Als er tegelijkertijd werkzaamheden in uw woning én buiten uw woning plaatsvinden, krijgt u één vergoeding: de hoogste.
 • Soms bieden we vervangende voorzieningen aan. Bijvoorbeeld een sanitair unit of mobiele keuken. Ook dan heeft u recht op de vergoeding.
 • We verrekenen de vergoeding met een eventuele huurachterstand.
 • Soms moet er tijdens een project asbest worden verwijderd. Dan geldt een apart asbestprotocol met eigen vergoedingen. Krijgt u hier mee te maken? Dan informeren we u daarover.
 • Voor werkzaamheden vanwege aardbevingsschade gelden aparte afspraken. Als dat voor u geldt, infomeren we u daarover.

Vergoeding voor herinrichting

Door werkzaamheden in uw woning krijgt u misschien te maken met extra uitgaven. U kunt daarbij denken aan kosten voor nieuw sauswerk, vloerbedekking, gordijnen en dergelijke. Hiervoor krijgt u een tegemoetkoming. U ontvangt deze als de werkzaamheden in uw woning starten. 

1. Tegemoetkoming

Deze hangt af van wat er vervangen of aangepast moet worden. De bedragen zijn (prijspeil 01-01-2023):.

Vloer per m2
(ongeacht soort, per vertrek, inclusief ondervloer)
€ 25,65
Wand (per wand en niet per vertrek) € 22,00
Gordijnen/ raambekleding per m2 raamoppervlak
Heeft u overgordijnen en vitrage? Dan krijgt u voor beide de tegemoetkoming
€ 46,00
Behang (per rol, per wand en niet per vertrek) € 19,90
2. Vergoeding

Als u een tegemoetkoming krijgt, krijgt u daarnaast een vergoeding van € 171,00 (prijspeil 01-01-2023).

Vergoeding bij schade

Schade tijdens de werkzaamheden

We gaan voorzichtig om met uw spullen. Ontstaat er toch schade aan uw inboedel? Dan kunt u dit melden bij uw vaste contactpersoon van Lefier. U moet dit binnen drie werkdagen doen. Een medewerker van Lefier komt langs om de schade op te nemen. Lefier handelt de schade binnen twee maanden af.

Ook schade aan beplanting of andere objecten buiten uw woning kunt u binnen 3 werkdagen melden bij uw contactpersoon. We kijken dan samen met u naar een oplossing.

Schade na afronding van de werkzaamheden

Ontdekt u de schade later dan 3 werkdagen nadat het werk is uitgevoerd? Dan kunt u deze indienen bij uw eigen inboedelverzekering. Heeft u geen inboedelverzekering of wil uw verzekering de schade niet vergoeden? Dan kunt u de schade melden bij uw vaste contactpersoon of de Klantenservice van Lefier. 

Wat doet Lefier om overlast voor u te beperken?

We houden u steeds op de hoogte

U zult helaas overlast van de werkzaamheden ervaren, maar we zullen de overlast zoveel mogelijk beperken. We spreken van te voren met u af wanneer het werk klaar zal zijn en we doen ons best om ons hieraan te houden. Duurt het werk langer dan verwacht, dan laten we u dat tijdig weten. Heeft u klachten, vragen of problemen? Daarmee kunt u terecht bij uw vaste contactpersoon van Lefier.

We hebben oog voor de leefbaarheid in uw buurt

Bouwwerkzaamheden in uw buurt kunnen het wonen minder prettig maken. Er komen bijvoorbeeld steigers te staan, er liggen bouwmaterialen en afval. Er worden bouwketen geplaatst. Lefier zal zich extra inzetten om uw buurt leefbaar te houden.

We zorgen dat omwonenden zo weinig mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Buurtbewoners krijgen tijdig informatie over de werkzaamheden en de hinder die zij ervan kunnen hebben.

We bieden eventueel een andere woning om tijdelijk te verblijven

Het kan zijn dat de werkzaamheden teveel overlast geven voor u. Bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden. Daar heeft Lefier begrip voor. Lefier kan dan een woning aanbieden waar u overdag kunt verblijven. Of een woning waar u enkele dagen kunt logeren.

We bieden waar nodig hand- en spandiensten

Heeft u hulp nodig omdat u gehandicapt of ziek bent en kunt u deze hulp niet krijgen van familie of kennissen? Dan kan Lefier hand- en spandiensten verlenen.

Overige informatie

Afwijken van de afspraken

De afspraken hierboven gelden voor alle huurders van Lefier. Lefier kan, al dan niet op uw verzoek, in bijzondere en uitzonderlijke gevallen afwijken van deze afspraken.