Vertaal deze pagina

Hoe gaan we om met uw gegevens

Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze klanten. We geven uw persoonsgegevens niet aan andere personen of bedrijven zonder uw toestemming. In ons privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Hoe gaat Lefier om met mijn persoonlijke gegevens (privacy)?

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Daarbij volgen wij het privacyreglement. Volgens het privacyreglement mogen wij geen gegevens aan derden verstrekken zonder uw toestemming.

Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Als het  gaat om de gevolgen van een wettelijke bepaling of een publiekrechtelijke taak, dan zijn wij verplicht om gegevens door te geven. Dat is het geval als het gaat om:

  • a. de veiligheid van de staat;
  • b. het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten;
  • c. belangrijke economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
  • d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die opgesteld zijn vanwege b en c;
  • e. de bescherming van de betrokkene of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 

Hoe registreert Lefier agressie en overlast? Mogen deze gegevens aan derden worden verstrekt?

Lefier registreert agressiemeldingen en overlast alleen voor interne doeleinden en deelt dit niet met andere partijen (bijvoorbeeld wooncorporaties).

Gaat u een huurcontract tekenen bij Lefier of een andere woningcorporatie? Dan mag uw toekomstige verhuurder u om aanvullende gegevens vragen, zoals een verhuurdersverklaring. Dit is in overeenstemming met de privacy wetgeving. Een verhuurdersverklaring is een verklaring die uw huidige woningverhuurder invult. In de verklaring staat bijvoorbeeld of u de huur op tijd heeft betaald, of u een huurachterstand heeft en of u overlast heeft veroorzaakt . U geeft in dit geval zelf de verklaring aan de corporatie. 

Kan ik Lefier telefonisch vragen om mijn persoonsgegevens te wijzigen?

In het privacyreglement van Lefier is opgenomen wat uw rechten zijn ten aanzien van inzage, wijziging of verwijdering van de eigen persoonsgegevens.

In de privacywetgeving is vastgelegd dat Lefier alleen wijzigingen mag doorvoeren als u zich kan identificeren. Dit doet Lefier door herkenning middels uw telefoonnummer en het controleren van klantgegevens (naam, adres, postcode en geboortedatum). Tevens zal een controle plaatsvinden op de juistheid van uw emailadres indien gegevens per mail worden verzonden.

Uw verzoek wordt telefonisch in ontvangst genomen en binnen de wettelijke termijn van vier weken afgehandeld. Een wijziging of verwijdering van persoonsgegevens wordt door Lefier ook doorgegeven aan andere partijen aan wie de gegevens in het verleden zijn verstrekt.

Mag Lefier mijn (geheime) telefoonnummer doorgeven aan andere mensen of bedrijven?

Lefier mag uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan een andere partij als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Dat is vastgelegd in de privacy wetgeving. Lefier maakt daarbij duidelijke afspraken met deze partij hoe zij met uw persoonsgegevens moeten omgaan.

Welke persoonsgegevens van mij mag Lefier aan wie verstrekken?

Lefier mag persoonsgegevens alleen delen met derden als dit een gerechtvaardigd belang dient. Lefier moet u hierover informeren en u duidelijk hebben gemaakt dat u het recht heeft om zich tegen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten (recht op verzet). Hieronder beschrijven we om welke personen of instanties het zou kunnen gaan.

Bewindvoerder
Een bewindvoerder is een wettelijke vertegenwoordiger en heeft daarom recht op inzage in de gegevens van de persoon die hij vertegenwoordigt. Lefier vraagt om een bewijs aan de bewindvoerder dat hij/zij uw wettelijk vertegenwoordiger is voordat we inzicht geven in uw persoonsgegevens.

Budgetbeheerder
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan budgetbeheerders moet u als huurder toestemming geven.

Familielid
U moet vooraf toestemming geven aan Lefier voordat een familielid inzicht krijgt in uw persoonsgegevens.

KWH (Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector)
Lefier mag uw persoonsgegevens aan het KWH verstrekken voor het verkrijgen van het KWH-huurlabel (kwaliteit van de dienstverlening van corporaties). Uw persoonsgegevens worden verwerkt in niet-identificeerbare rapportages. Dat wil zeggen dat de gegevens niet terug te leiden zijn naar individuele personen. U wordt hierover geïnformeerd door Lefier.

Bij samenwerkingsverbanden met andere partijen (zoals aannemers die werkzaamheden bij u moeten uitvoeren) kan Lefier persoonsgegevens uitwisselen met deze partijen. Om uw privacy te waarborgen, worden afspraken hierover schriftelijk vastgelegd.

 

Ik heb een klacht over de behandeling van mijn persoonsgegevens, wat kan ik doen?

Als u een klacht heeft over de manier waarop wij zijn omgegaan met uw persoonsgegevens, kunt u dit melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Bijvoorbeeld als wij uw gegevens onterecht aan derden hebben verstrekt, of uw gegevens niet voldoende beveiligd hebben. Wij adviseren u om altijd eerst contact met Lefier op te nemen voordat u het CBP benadert, zodat wij zelf voor een oplossing kunnen zorgen.