Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze klanten. We geven uw persoonsgegevens niet aan andere personen of bedrijven zonder uw toestemming. In ons privacyreglement leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Veel gevraagd over Privacy

Hoe gaat Lefier om met mijn persoonlijke gegevens (privacy)?

Algemeen

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. Daarbij volgen wij het privacyreglement.

Wij vragen en verwerken uw persoonsgegevens alleen als aan één van de volgende regels is voldaan:

 • U heeft toestemming verleend.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • De verwerking is noodzakelijk om ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene te voorkomen.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op het (gerechtvaardigde) belang van Lefier of van een derde partij. De persoonsgegevens die wij verzamelen dienen altijd een door ons omschreven doel en worden alleen daarvoor verzameld. (Denk bijvoorbeeld aan de verwerking van uw persoonsgegeven bij uw inschrijving, voor de uitvoering van de huurovereenkomst, het verhuren van de woning, voor het verkopen van de woning , voor gebruik van de klantenservice.

AVG – De VoorzieningenWijzer
Mag Lefier mijn naam, adres en telefoonnummer doorgeven aan De VoorzieningenWijzer?
Het is een wettelijke taak voor corporaties om te zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De dienst De VoorzieningenWijzer is een dienst van Lefier en levert een bijdrage aan onze doelstelling betaalbaarheid. De VoorzieningenWijzer belt in opdracht van Lefier.

We handelen daarmee in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe registreert Lefier agressie en overlast? Mogen deze gegevens aan derden worden verstrekt?

Algemeen

Lefier registreert agressiemeldingen en overlast alleen voor interne doeleinden en deelt dit niet met andere partijen (bijvoorbeeld wooncorporaties).

Gaat u een huurcontract tekenen bij Lefier of een andere woningcorporatie? Dan mag uw toekomstige verhuurder u om aanvullende gegevens vragen, zoals een verhuurdersverklaring. Dit is in overeenstemming met de privacy wetgeving. Een verhuurdersverklaring is een verklaring die uw huidige woningverhuurder invult. In de verklaring staat bijvoorbeeld of u de huur op tijd heeft betaald, of u een huurachterstand heeft en of u overlast heeft veroorzaakt . U geeft in dit geval zelf de verklaring aan de corporatie.

Kan ik Lefier telefonisch vragen om mijn persoonsgegevens te wijzigen?

Algemeen

In het privacyreglement van Lefier is opgenomen wat uw rechten zijn ten aanzien van inzage, wijziging of verwijdering van de eigen persoonsgegevens.

In de privacywetgeving is vastgelegd dat Lefier alleen wijzigingen mag doorvoeren als u zich kan identificeren. Dit doet Lefier door herkenning middels uw telefoonnummer en het controleren van klantgegevens (naam, adres, postcode en geboortedatum). Tevens zal een controle plaatsvinden op de juistheid van uw emailadres indien gegevens per mail worden verzonden.

Uw verzoek wordt telefonisch in ontvangst genomen en binnen de wettelijke termijn van vier weken afgehandeld. Een wijziging of verwijdering van persoonsgegevens wordt door Lefier ook doorgegeven aan andere partijen aan wie de gegevens in het verleden zijn verstrekt.

Mag Lefier mijn (geheime) telefoonnummer doorgeven aan andere mensen of bedrijven?

Algemeen

Uw persoonsgegevens delen wij alleen met anderen als dit nodig is om afspraken uit te voeren of als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders).

Lefier deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de huur- of verkoopovereenkomst. Werkzaamheden (reparaties of onderhoud) aan uw woning worden regelmatig uitgevoerd door (vaste) aannemers. Om de werkzaamheden te kunnen doen, geven wij uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres aan de aannemer, zodat deze een afspraak met u kan maken.

Er zijn 6 situaties waarin Lefier uw persoonsgegevens mag doorgeven aan anderen:

1) Uw toestemming. Met uw toestemming mag Lefier uw persoonsgegevens aan anderen geven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u toestemming voor geeft en wat de gevolgen ervan zijn. In het geval van een geheim nummer komt deze situatie te vervallen.

2) Uitvoeren van een overeenkomst. Heeft u een overeenkomst met Lefier? Of gaat u die sluiten? Dan mag Lefier uw persoonsgegevens aan anderen geven voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld als een aannemer een afspraak wil maken voor reparatie. Dit geldt ook in het geval dat u een geheim telefoonnummer heeft.

3) Wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting is het soms nodig persoonsgegevens door te geven. Zo mag de belastinginspecteur alle gegevens opeisen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

4) Uw vitaal belang. Hierbij kunt u denken aan een dringende medische noodzaak. Als u bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent, kunt u geen toestemming geven. Dan mogen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan een arts doorgegeven worden.

5) Uitvoering van een publiekrechtelijke taak. De overheid mag persoonsgegevens doorgeven als dat nodig is voor de goede vervulling van haar taken.

6) Gerechtvaardigd belang van de organisatie. Lefier moet zich afvragen of minder gegevens, of een minder ingrijpende weg, hetzelfde resultaat geven. Ook moet Lefier een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat uw belang en rechten worden afgewogen tegen het belang van Lefier.

Welke persoonsgegevens van mij mag Lefier aan wie verstrekken?

Algemeen

Uw persoonsgegevens delen wij alleen met anderen als dit nodig is om afspraken uit te voeren of als dit wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude of misbruik door huurders).

Lefier deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de huur- of verkoopovereenkomst. Werkzaamheden (reparaties of onderhoud) aan uw woning worden regelmatig uitgevoerd door (vaste) aannemers. Om de werkzaamheden te kunnen doen, geven wij uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres aan de aannemer, zodat deze een afspraak met u kan maken.

Er zijn 6 situaties waarin Lefier uw persoonsgegevens mag doorgeven aan anderen:

1) Uw toestemming. Met uw toestemming mag Lefier uw persoonsgegevens aan anderen geven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u toestemming voor geeft en wat de gevolgen ervan zijn. In het geval van een geheim nummer komt deze situatie te vervallen.

2) Uitvoeren van een overeenkomst. Heeft u een overeenkomst met Lefier? Of gaat u die sluiten? Dan mag Lefier uw persoonsgegevens aan anderen geven voor de uitvoering van de huurovereenkomst. Bijvoorbeeld als een aannemer een afspraak wil maken voor reparatie.

3) Wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van een wettelijke verplichting is het soms nodig persoonsgegevens door te geven. Zo mag de belastinginspecteur alle gegevens opeisen die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

4) Uw vitaal belang. Hierbij kunt u denken aan een dringende medische noodzaak. Als u bijvoorbeeld buiten bewustzijn bent, kunt u geen toestemming geven. Dan mogen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan een arts doorgegeven worden.

5) Uitvoering van een publiekrechtelijke taak. De overheid mag persoonsgegevens doorgeven als dat nodig is voor de goede vervulling van haar taken.

6) Gerechtvaardigd belang van de organisatie. Lefier moet zich afvragen of minder gegevens, of een minder ingrijpende weg, hetzelfde resultaat geven. Ook moet Lefier een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat uw belang en rechten worden afgewogen tegen het belang van Lefier.

Ik heb een klacht over de behandeling van mijn persoonsgegevens, wat kan ik doen?

Algemeen

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat Lefier niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Dan kunt u dit melden bij de Functionaris Gegevensbescherming (email: FG@lefier.nl).

Lefier neemt binnen één maand na ontvangst van de klacht een (gemotiveerder) beslissing. De belanghebbende kan binnen zes weken na ontvangst van de beslissing een verzoekschrift indienen bij de Rechtbank. Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kan ik inzien welke gegevens Lefier over mij heeft vastgelegd?

Algemeen

Als huurder, koper of woningzoekende heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u Lefier mag vragen of uw persoonsgegevens zijn vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek.

Welke rechten heb ik op basis van de privacywet (AVG)?

Algemeen

Lefier verwerkt persoonsgegevens van u. Dat is nodig voor onze dienstverlening. Als klant van Lefier heeft u volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de volgende rechten:

 • Recht van inzage:
  U heeft het recht te weten welke gegevens Lefier vastlegt, waarvoor Lefier deze gegevens precies gebruikt en met wie deze worden gedeeld.
 • Recht op rectificatie:
  Bent u van mening dat uw gegevens niet juist of onvolledig zijn? Dan mag u Lefier vragen de gegevens te wijzigen of te verwijderen.
 • Recht op vergetelheid (wissen van gegevens):
  U kunt bij Lefier een verzoek indienen om “vergeten” te worden (oftewel dat de gegevens worden gewist). Bijvoorbeeld als de gegevens niet langer meer nodig zijn of als u de toestemming om gegevens vast te leggen heeft ingetrokken.
 • Recht op beperking van de verwerking:
  U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens door Lefier te beperken. Bijvoorbeeld als de gegevens niet juist zijn, als de verwerking onrechtmatig is of als Lefier de persoonsgegevens niet langer nodig heeft.
 • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens):
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan Lefier heeft verstrekt te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie/instantie.
 • Recht van bezwaar tegen verwerking:
  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens bij Lefier.
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren:
  Lefier mag uw gegevens niet gebruiken om (gebruikers)profielen op te stellen die worden gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.