Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Lefier houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Lefier. De raad geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn beschreven in het reglement van de raad van commissarissen.

 

Het profiel raad van commissarissen beschrijft welke eisen worden gesteld aan de raad en de individuele leden en in het bijzonder aan de voorzitter.

 

 

Samenstelling raad van commissarissen

 

Leden

Functie RvC en

RvC-commissie

Beroep en nevenfuncties

De heer E.V. (Eric) Koenen
1958

 

 

 

Voorzitter

lid commissie bestuurszaken

Beroep: DGA/Partner Doorwerthgroep bv

DGA/Partner Academie voor Interventiekunde bv

- lid Raad van Commissarissen Breman

Mevrouw H. (Houkje) Rijpstra

1963

Lid

lid op voor­dracht van huurdersorganisaties

lid commissie maatschappelijk presteren

Beroep: Directeur-bestuurder RTV Omrop Fryslân

- lid Raad van Toezicht GGZ Friesland

- lid Raad van Toezicht Festival Welcome to the Village

- vicevoorzitter Raad van Toezicht Fryske Akademy

De heer L.T. (Leendert) van Bloois

1954

 

Vice-voorzitter

lid auditcommissie

- lid raad van toezicht van het Flevo-landschap

- Voorzitter Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden

- lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn*

- lid Raad van Toezicht Stichting Maeykehiem

- Voorzitter Commissie Bestuurszaken

Mevrouw W. (Ineke) van Gent

1957

Lid

lid op voordracht van huurdersorganisaties

voorzitter commissie maatschappelijk presteren

Beroep: burgemeester Schiermonnikoog

- voorzitter KNRM Schiermonnikoog (tot 01-05-2019)

- DB-lid en vice vz van de gemeenschappelijk regeling “De Waddeneilanden”

- portefeuillehouder duurzaamheid

- lid samenwerkingsverband BES eilanden

- lid interbestuurlijk dossierteam (IBT)

- lid stuurgroep energie Friesland

- lid werelderfgoed stuurgroep

- lid overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog 

- portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, handhaving, boeren, duurzaamheid, cultuur en bestuurlijke contacten

De heer Drs. W. (Wichert) van Olst RA

1966

Lid
voorzitter auditcommissie

Beroep: Zelfstandig financieel en organisatie adviseur/DGA van drs. W. van Olst Beheer B.V.

- lid raad van commissarissen Patrimonium woonservice in Veenendaal

- lid van de ledenraad Univé Stad en Land

- penningmeester van Stichting Leergeld Oost Betuwe

- commissaris bij Stichting Waardwonen in Huissen