Raad van commissarissen

De raad van commissarissen van Lefier houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Lefier. De raad geeft de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn beschreven in het reglement van de raad van commissarissen.

 

Het profiel raad van commissarissen beschrijft welke eisen worden gesteld aan de raad en de individuele leden en in het bijzonder aan de voorzitter.

 

 

Samenstelling raad van commissarissen

 

Leden

Functie RvC en

RvC-commissie

Beroep en nevenfuncties

De heer E.V. (Eric) Koenen
1958

 

 

 

Voorzitter

lid commissie bestuurszaken

Beroep: DGA/Partner Doorwerthgroep bv

- lid raad van toezicht Atria Amsterdam

- bestuurslid Foundation for corporate education

- lid raad van toezicht Scholengemeenschap Pantarijn (Wageningen-Rhenen-Kesteren)

 

Mevrouw H. (Ineke) Donkervoort

1953

Vice-voorzitter

lid op voor­dracht van huurdersorganisaties

voorzitter commissie maatschappelijk presteren

voorzitter commissie bestuurszaken

Beroep: directeur ID Management advies

- lid raad van commissarissen Kabelnoord

- lid Raad van Toezicht Openbaar Onderwijs Groningen

- voorzitter raad van toezicht RIBWGO*

- lid raad van toezicht, Sportbedrijf De Fryske Marren

- lid raad van commissarissen Wonen Noord West-Friesland*

- lid raad van toezicht KNSB

- lid klachtencommissie goed bestuur mbo

- lid Beroepscommissie Onderwijsgeschillen mbo/hbo

De heer L.T. (Leendert) van Bloois

1954

 

Lid

voorzitter
auditcommissie

- lid raad van toezicht van het Flevo-landschap

- Voorzitter Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden

- lid Raad van Toezicht Zorggroep Apeldoorn*

- lid Raad van Toezicht Stichting Maeykehiem
 

Mevrouw W. (Ineke) van Gent

1957

lid

op voordracht van huurdersorganisaties

lid commissie maatschappelijk presteren

Beroep: burgemeester Schiermonnikoog

- voorzitter KNRM Schiermonnikoog (tot 01-05-2019)

- DB-lid en vice vz van de gemeenschappelijk regeling “De Waddeneilanden”

- portefeuillehouder duurzaamheid

- lid samenwerkingsverband BES eilanden

- lid interbestuurlijk dossierteam (IBT)

- lid stuurgroep energie Friesland

- lid werelderfgoed stuurgroep

- lid stuurgroep nieuw bezoekerscentrum Schiermonnikoog

- lid overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog 

- portefeuillehouder openbare orde en veiligheid, handhaving, boeren, duurzaamheid, cultuur en bestuurlijke contacten

De heer Drs. W. (Wichert) van Olst RA

1966

lid
lid auditcommissie

Beroep: Partner en Contractor bij Ernst & Young