Bestuur en toezicht

Lefier biedt huisvesting aan mensen met een lager inkomen of mensen die niet zelf in hun huisvesting kunnen voorzien. We staan daarvoor midden in de samenleving en werken met maatschappelijk geld. Daarom hechten we veel waarde aan een goed en transparant ondernemingsbestuur. De bestuurder van Lefier en de raad van commissarissen zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk. Lefier hanteert en ondersteunt daarbij, als lid van haar branchevereniging Aedes en lid van de vereniging van toezichthouders in woningcorporaties (VTW), de principes van de Governancecode woningcorporaties 2020.

Visie op bestuur en toezicht

In de Governancecode is onder meer afgesproken dat bestuur en raad van commissarissen gezamenlijk een visie op bestuur en toezicht formuleren. Los van deze wettelijke verplichting vinden zowel de raad van commissarissen als de bestuurder van Lefier het waardevol om vast te leggen hoe inhoud wordt gegeven aan het toezicht en het besturen van Lefier en aan de onderlinge samenwerking.

Governancekader

In het Governancekader Lefier zijn verdere uitgangspunten, regels voor het bestuur, het toezicht en het gedrag van de organisatie beschreven die helpen te waarborgen dat Lefier haar maatschappelijke taak op de juiste wijze vervult.

Visie op opdrachtgeverschap

Eind 2023 heeft bestuur en raad van commissarissen de visie op opdrachtgeverschap vastgesteld. Met als belangrijkste sleutelwoorden ‘verbinden, samenwerken en co-creëren’ voor nu en de komende jaren.