Verantwoording afleggen

Jaarverslag

In het jaarverslag en de jaarrekening leggen we verantwoording af over ons beleid en ons handelen en het toezicht daarop. Het jaarverslag geeft een beeld van onze prestaties in de wijken en dorpen in het afgelopen kalenderjaar.

 

Visitatie

De Aedescode verplicht corporaties om elke vier jaar een onderzoek (visitatie) uit te laten voeren door een extern bureau. Dit bureau onderzoekt of de corporatie de juiste keuzes maakt, of ze goede prestaties levert en belanghebbenden voldoende betrekt en of het intern toezicht goed geregeld is.

 

Lefier heeft zich in 2020 laten visiteren over de jaren 2016-2019. We zijn blij met de waardering voor wat er goed gaat en herkennen de geconstateerde verbeterpunten. Het helpt ons om de komende jaren richting te geven aan de ontwikkeling van onze organisatie.