Gemeente Midden-Groningen, corporaties en huurderorganisaties tekenen prestatieafspraken

Gemeente Midden-Groningen, woningcorporaties Lefier, Groninger Huis en Woonzorg Nederland en de huurderorganisaties SBS, Huurdersraad H-S en Stichting Huurders Advies Groep hebben vandaag de prestatieafspraken 2024 getekend. De gemaakte afspraken gaan over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen in Midden-Groningen, wonen en zorg, leefbaarheid in de wijken en dorpen, duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Wethouder Erik Drenth: “Het woningtekort en de bouwopgave in Nederland en ook in Midden-Groningen is groot. In de prestatieafspraken hebben we gekeken hoe gemeente, corporaties en hun huurderorganisaties op een goede manier kunnen bijdragen aan voldoende sociale huurwoningen. We hebben dit gedaan met aandacht voor de verschillende groepen mensen die in onze gemeente  zijn aangewezen op een betaalbare huurwoning. We hebben hiermee een goede basis gelegd voor de komende jaren. “

Elles Dost, bestuurder Lefier: “Naast onze inzet voor voldoende en energiezuinige huurwoningen voor onze huurders, heeft ook de betaalbaarheid en leefbaarheid in de gemeente Midden-Groningen onze nadrukkelijke aandacht. We zien dat dit in toenemende mate onder druk staat. We zijn blij met de concrete werkafspraken om hier in 2024 gezamenlijk nog meer de schouders onder te zetten.”

Ook Laura Broekhuizen, directeur-bestuurder Groninger Huis sluit zich hierbij aan. “We zijn deze keer met andere werkvormen aan de slag gegaan om input op te halen. Dat zie je duidelijk terug in het resultaat. Naast concrete afspraken, is er veel oog voor onze huurders en hun behoeften.”

Ontwikkeling woningvoorraad

In de prestatieafspraken voor 2024 staat waar woningen gebouwd en gesloopt worden. Als alles volgens planning verloopt, leveren de corporaties 87 nieuwe huurwoningen op in 2024. Lefier sloopt woningen in het kader van de versterkingsopgave in Slochteren en Schildwolde en de wijkvernieuwing in Noorderpark. Dit leidt tot een lichte krimp van de sociale huurvoorraad in 2024. De corporaties hebben voor de periode 2025-2028 plannen voor nieuwbouw van 400 woningen en sloop van 126 woningen verspreid over de gemeente.

Leefbaarheid

Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties gaan in 2024 de samenwerking op het gebied van leefbaarheid versterken. Allen zien dat leefbaarheid op een aantal plekken onder druk staat en maken zich hier zorgen over. De partijen werken samen aan ‘schoon, heel en veilig’ en bij het oplossen van problemen achter de voordeur.

Verduurzaming en klimaatadaptatie (aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering)

Gemeentelijke warmteplannen, het energiezuinig maken van corporatiewoningen en het ondersteunen van huurders bij het treffen van kleine energiebesparende maatregelen moeten bijdragen aan verduurzaming en aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering zoals hittestress en watertekort of overstromingen. De corporaties zetten zich in voor verduurzaming van hun bezit. Groninger Huis verduurzaamt 283 woningen naar energielabel A. Lefier doet dit voor 253 woningen. Woonzorg Nederland start in 2024 met de verduurzaming, renovatie en transformatie van Voor Anker en met de verduurzaming en renovatie van Cockingaheem.